Со посетувањето на овој портал, вие без никакви ограничувања, се согласувате со условите на користење.

Ве молиме подобро да се запознаете со овие правила и услови, со цел да се избегнат евентуалните недоразбирања во понатамошното користење на овој портал. Со читање на правилата и условите, сметаме дека во целост се согласувате со нив и ги прифаќате. Во спротивно, ве молиме да не го користите порталот.

За секои прашање можете да не контактирате на официјалната адреса [email protected]

1. Содржина

Публицист.мк е забавно-информативен портал кој креира оригинални содржини и не превзема од други македонски сајтови, но користи содржини од странски сајтови во рамки на условите за Праведна употреба.

Вестите кои се од забавен карактер не мора да значи дека се 100% точни.

Текстовите објавени во категоријата „Текстови и Колумни“ се напишани од трети лица – независни автори. Доколку авторот побара да остане анонимен, Публицист.мк го задржува правото да го почитува тоа барање и да не го објави идентитетот на авторот.

– Со користењето на овој сајт, доколку пронајдете содржина која ја сметате за навредлива или непристојна, се согласувате да ги сносите сите последици и да не го држите одговорен Публицист.мк или неговиот тим под било какви услови.


2. Објавување на наши текстови

Доколку сте сопственик на медиум или сајт за комерцијални цели и сакате да објавите текст оригинално објавен на нашиот портал Публицист.мк, треба да се согласите со следниве услови:

-Не е дозволено објавување и превземање на целосен текст во медиум или сајт кој служи за комерцијални цели без претходна дозвола. Во случаи за референца, дозволено е објавување на 30% од текстот при што задолжително мора да се истакне изворот, а доколку медиумот е во електронска форма, исто така да се обезбеди и линк до материјалот на Публицист.мк кој го превземате.
Доколку овие правила не се испочитувани, ќе бидете фактурирани сума од 2.000 денари.

3. Ограничување на одговорност

Публицист.мк се оградува од одговорност за:

  • било каква штета која корисниците може да ја предизвикаат или претрпат при користење на порталот, а е резултат на злоупотреба, уништување или модифицирање на содржините на порталот
  • вистинитоста и точноста на податоците објавени во рекламните содржини објавени на порталот
  • било каква штета настаната со користење на веб-страниците достапни преку надворешни врски
  • било каква штета настаната од колумните напишани од трети лица објавени на нашиот портал, нивната вистинитост и точност
  • било каква штета настаната од содржините превземени од други веб-страници

Публицист.мк го задржува правото да врши промена на овие услови без претходна најава.

Ве молиме да ги прочитате правилата и условите за користење на Публицист.мк